Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Apel Kołobrzeski

W Kołobrzegu, w dniach 12-14 maja 2017 odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem Przewodniczących Zarządów Kół Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jednym z efektów bardzo pracowitego spotkania jest Apel Kołobrzeski skierowany do władz państwa, w którym zebrani przypominają o doświadczeniu i dorobku Stowarzyszenia, i wzywają do szerszego uwzględnienia przez rząd w działaniach legislacyjnych systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, budowanego przez PSONI przez ponad pół wieku.

Apel Kołobrzeski

My, Rodzice, członkowie Zarządu Głównego i Przewodniczący Zarządów Kół Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, wspierający każdego roku ponad 25 tysięcy osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny, zaniepokojeni nie uwzględnianiem w formułowanych obecnie przez rząd rozwiązaniach legislacyjnych 54. letniego doświadczenia Stowarzyszenia, sprawdzonego w budowaniu kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ponad 100 miastach Polski,

apelujemy o:

  • włączenie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w proces tworzenia systemu wsparcia dla osób
    z niepełnosprawnościami, zwłaszcza dotyczących osób z głęboką, sprzężoną
    niepełnosprawnością, już na etapie opracowywania założeń do projektów aktów normatywnych;
  • uwzględnienie w założeniach projektów aktów normatywnych dorobku Stowarzyszenia, standardów i wypracowanych procedur realizowanych w sieci ponad 400 placówek i stałych form wsparcia osób
    z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do późnej starości;
  • uwzględnianie w podejmowanych działaniach obowiązku poszanowania godności każdej osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz realizowanie w pełny i skuteczny sposób wszystkich praw człowieka, zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

 

Apel przyjęty w dniu 14 maja 2017 przez 101 osób, podczas Posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z udziałem Przewodniczących Zarządów Kół.

filetype_pdfApel Kołobrzeski do pobrania

 

Comments are closed.